ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD 2015

กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดบุรีรัมย์
กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่่ 11 ธันวาคม 2558 ซึ่งรายละเอียดกำหนดการ อยู่ระหว่างการประชุมปรึกษาหารือของคณะกรรมการจัดกิจกรรมของจังหวัด

:: จัดทำโดยสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ::