วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
“สร้างคุณค่า พัฒนาความรู้สู่มาตรฐานฯ รักษาธรรมมาภิบาลองค์กร”

พันธกิจ (Mission)
1. การให้บริการความเชื่อมั่น (Assurance Service)
2. การบริการให้คำปรึกษา (Consulting Service)

วัฒนธรรมบริการ (Service culture)
“เต็มใจให้คำปรึกษา วาจาอ่อนหวาน สื่อสารชัดเจน”
“รับฟังปัญหา ปรึกษาเพื่อแก้ไข เต็มใจบริการ”

ปณิธาน (Resolution)
“สืบสานตามรอยพ่อหลวง”

เป้าหมายการตรวจสอบ (Audit goals)
1.ความสำเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
2.รายงานผลการตรวจสอบที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยรับตรวจ