กิจกรรมเรื่อง --> การลงพื้นที่อำเภอแคนดังเพื่อตรวจติดตามการดำเนินการป้องกันและบรรเทา​สาธารณภัย​ กรณี​อุทกภัย

  วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ตั้งเเต่เวลา 14.00 ถึง 17.30 น. ณ พื้นที่อำเภอแคนดง นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมาย นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ นายรุ่ง บัวใหญ่รักษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ และผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่อำเภอแคนดงเพื่อตรวจติดตามการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณี อุทกภัย โดยได้ประชุมรับฟังบรรยายสรุป การเกิดอุทกภัย และการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางป้องกันแก้ไข จากนายอำเภอแคนดง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันท้องที่ พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของประชาชนและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัย และศึกษาการวางแนวทางการป้องกันแก้ไขในระยะยาว ณ (1)ทางหลวงหมายเลข 2226 พื้นที่เขตเทศบาลตำบลแคนดง (2)พื้นที่อ่างเก็บน้ำแคนดง ต.แคนดง (3)จุดบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของชาวบ้านแคนดง ต.แคนดง (4)อ่างเก็บน้ำลำตะโคง ต.หัวฝาย (5)บริเวณตลิ่งลำตะโคง บ้านตะแบง ต.หัวฝาย และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกิจกรรมประชาชนจิตอาสา กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำต.หัวฝาย

คลิกดูภาพขยาย -->