กิจกรรมเรื่อง --> รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการ อสม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่บุรีรัมย์

  วันที่ 17 ก.ย. 63 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเทพนคร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานประชุมวิชาการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ และมี คณะผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขต 7, 8, 9, 10) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมประชุมกว่า 900 คน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนำเสนอวิชาการในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต เพื่อพัฒนาเครือข่าย อสม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างความพร้อมในการเปิดเมือง เปิดพื้นที่สาธารณะ หลังสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิด "ตำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยโควิด 19" และการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ อสม.ดีเด่น ระดับชาติ ปี 2563 จำนวน 3 รางวัล อสม. ดีเด่นระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปี 2563 จำนวน 13 รางวัล
ภายหลัง เปิดการประชุมวิชาการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้บรรยายพิเศษ นโยบายการดำเนินงาน อสม. เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชมรม อสม. ทุกระดับ ให้เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19 พร้อมเผยแพร่ผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนตำบลวิถีชีวิตใหม่ สร้างขวัญกำลังใจแก่ อสม. ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 )
นายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวขอบคุณพี่น้อง อสม. ทั้ง 1,054,729 คน แทนประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ซึ่ง อสม. เป็นพลังสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขในการติดตามเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ ในชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน แจ้งข่าวสาร ให้ความรู้ คำแนะนำแก่ประชาชน ค้นหากลุ่มเสี่ยง ติดตามกลุ่มเสี่ยง (Home Quarantine) บูรณาการทำงานร่วมกับเครือข่าย พชอ. (คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ) เป็นผลงานระดับโลกที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กล่าวยกย่องพลัง อสม. ของประเทศไทย เป็นตัวอย่างและแนวทางในการควบคุมโรคแก่นานาประเทศ จนทำให้ประเทศไทยได้รับการยกย่องให้เป็นอันดับที่ 1 ของโลก ในการติดตามเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ และต้องเสี่ยงภัยกับการติดเชื้อที่กำลังแพร่ระบาด หรือประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีนโยบายเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับ อสม. โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทน ชดเชย เยียวยา และเสี่ยงภัย ให้กับ อสม. และมีมติให้สนับสนุนค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นระยะเวลา 7 เดือน ในเบื้องต้น
นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังมีเป้าหมายการดำเนินการแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้บรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs.) ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่รัฐบาลทุกสมัย จะต้องดำเนินการให้สำเร็จ ผมมีแนวคิดจะนำเสนอให้กับพี่น้อง อสม. ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” โดยคาดหวังว่าจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพของประเทศไทย ให้มีความมั่นคง ตามแนวทางการพัฒนาสุขภาพดี วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

คลิกดูภาพขยาย -->